26.1.15

La desigualtat de renda a Mataró

És Mataró una ciutat on les rendes personals són més altes o baixes amb comparació a la resta de ciutats espanyoles i catalanes de més de cent mil habitants? Presenta un major grau de desigualtat entre els seus ciutadans i ciutadanes? Estant les rendes més altes en poques mans?

Mesurar les pobreses, les privacions i com es distribueix la riquesa sempre ha estat interès d’investigadors, gestors públics i entitats, i s’han disposat de mecanismes per a intentar estimar-la a nivell familiar o individual però molt difícil concretar-ho en l’àmbit local.

Poder donar respostes a preguntes com aquestes a nivell municipal i poder-ho comparar amb d’altres ciutats - així com fan per exemple a Estats Units , Anglaterra o Austràlia fa temps -, era gairebé inviable.  La qüestió era que la gran majoria de països de l’OCDE no publicaven estadístiques de renta ni com es distribueixen.  Però gràcies a l’anàlisi facilitada aquests dies pels investigadors/res de la Universidad Complutense i FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) a través de les microdades de l’Agència tributària corresponent a les declaracions dels impostos sobre la renda personal ja es pot començar a resoldre les preguntes referents a l’any 2007.

La naturalesa d’aquestes dades però,  comporta alguns condicionants importants com són la mesura a nivell individual i no la renta familiar. També comporta algunes limitacions pròpies de les declaracions de l’IRPF on hi ha rendes exemptes de declaració, el biaix de l’evasió fiscal o l’economia informal, o altres fórmules de declaració pròpies de les classes socials altes o categories de població de llindars mínims. 

Amb aquestes limitacions els investigadors/res han publicat un estudi sobre l’economia espanyola a FEDEA on clouen que els municipis de la Comunitat de Madrid i la de Catalunya són els que ofereixen el majos graus de desigualtats en relació a la renta personal dins de les seves ciutats; però també amb la resta de ciutats de l’Estat i la Comunitat de referència. Cal subratllar que només es disposen dades del 2007, que va ser el darrer d’una fase expansiva del sistema econòmic de capitalisme avançat i primers moments de l’actual crisi socioeconòmica actual. Per tant de fa 7 anys en els que hi hagut tot una sèrie de fenòmens amb importants conseqüències sobre les rendes.
Però... i a Mataró ? Ací comença la resposta a les preguntes inicials plantejades a través de l’exercici de consulta i explotació d’una mostra de  declaracions d’IRPF realitzades a la ciutat. A més per entendre-ho millor s’ha fet un exercici comparatiu amb les 55 ciutats majors de cent mil habitants d’Espanya.

La primera observació va ser que la renda imposable personal mitjana declarada a Mataró va  ser de 20.220,15€. Va estar per sota de la mitjana nacional de 22.130,00€, ocupant la posició 43 de les 55 ciutats  analitzades. Les ciutats que major renta afirmaven van ser Alcobendas amb més de 42 mil euros seguits de Madrid, Barcelona i Valencia, que van ser les úniques que van superar el 25 mil euros anuals. Cal apreciar que és una renta mitjana per declarant i no pas per habitant.

En resposta a la segona pregunta, es va constatar que la desigualtat de renta personal a Mataró va ser de 0,4390 segons el coeficient de Gini. Aquest coeficient mesurat en l’escala 0-1, manifestava que Mataró era ciutat amb certa desigualtat interna entre declarants,  però per sota de la mitjana nacional que va ser de 0,4858. També es va situar especialment per sota de les ciutats catalanes de Barcelona, Lleida, Sabadell, Tarragona i Reus que van mostrar un major grau de dispersió. (Si haguéssim fet l’exercici amb ciutats majors de 50 mil vers les de cent mil, sorprendria el cas de Sant Cugat del Vallès, Castelldefells i Barcelona).
 
En relació a la renda dispersa, es va observar que un 1% dels mataronins i mataronines van concentrar el 10,09% del total dels ingressos declarats a la ciutat. És a dir, s’estimà que van haver 516 persones que van manifestar una renda personal imposable de 204.226,91€ com a mitjana entre elles.  Baixant més a nivell, també es va copsar que el 0,5 de la població va agrupar el 7,54% del total de renda personal declarada.

Malgrat aquestes conclusions que denotà la dualització social existent a la ciutat, val a dir que Mataró no restava  aïllada del context. En termes comparatius no era de les que va mostrar els majors percentatges:  Les que més en van tenir van ser Alcobendas, Barcelona, Madrid, Marbella i València. La realitat catalana era també segregadora: l’1% de rendes altes de Barcelona va concentrar el 16,79%, que va ser seguida per Terrassa i Sabadell. D’altra banda Santa Coloma i Hospitalet van ser les que menys concentració van mostrar, per tant una distribució més igualitària. Destacar i posar de relleu el cas de la ciutat comtal on el 0,5% de la població va acoblar el 13,22% del total dels ingressos .

Apareix doncs, a través d’aquestes dades i els baladí exposats, una ciutat amb una substancial dispersió de la renta entre declarants, però no allunyat d’altres ciutats catalanes i espanyoles que tenen més de cent mil habitants. Una ciutat en un context que va mostrar una situació de segregació en relació a la distribució dels ingressos.

Anàlisis futurs dels anys posteriors o amb altres tècniques que incorporin altres dimensions – i no només la monetària d’ingressos-  ajudaran a aportar major informació sobre les desigualtats de renta i l’efecte de la crisi. 
No es de rebuig recordar que en una societat de mercat on hi ha un estat proveïdor de determinats recursos i oportunitats de forma selectiva, aquests en gran mesura estan mediatitzats entre d’altres variables també pel nivell d’ingressos familiars.

Que oberta per tant, la porta a les interpretacions i reflexions que es puguin fer des de l’àmbit ideològic en relació a quines polítiques distributives, impositives, de protecció, o d’alteració de drets  s’han d’implementar,  o no.
En quin moment està la Llei de Barris a Catalunya?

El bloc Ambits de Política i Societat http://ambitscolpis.com/2015/01/19/en-quin-moment-esta-la-llei-de-barris-a-catalunya/, ofereix un articlet amb en Roger Campdepadrós de repàs breu sobre la Llei de Barris a Catalunya. Una reflexió de les moltes que n'hi ha, aquest més descriptiva i menys analítica.

Rutes_Històriques_a_Horta-Guinardó-biblioteca_joan_marse_05
19/01/2015

En quin moment està la Llei de Barris a Catalunya? Resp16.8.13

Ogern i la Ribera Salada de LLeida

En aquest post us ofereixo alguns imatges de la Ribera Salada del Solsonès, prop del Segre i d'Oliana. En aquest cas de la meravellosa vil·la d'Ogern.
Vista d'Ogern
Vista de la Ribera Salada a la zona del pont medieval.
El riu

La platja artificial d'Ogern. 

Aigua cristal·lina 
una libèl·lula al riu 

13.3.13

En record i memòria de Mn. Marià de la Cruz

Avui ha mort mn. Marià de la Cruz, qui for amic, company de viatge i consiliari de la Germandat de la Soledat i de la Comissió de Setmana Santa fins des del principi fins el 1997. 

Mossèn Mariano, com era conegut popularment per tothom, va ser rector de la parròquia de la Sagrada Família durant els anys vuitanta i noranta i va ajudar en l'impuls de la recuperació de la tradició de la Setmana Santa a la ciutat de Mataró en moments molt difícils per al mon confrare. 
Extremeny d'origen del poble de Casas de Don Antonio i català d'adopció va viure amb intensitat la constitució de les actuals confraries als barris de la ciutat.
Molts dels confrares que actualment composen les confraries de Mataró varen rebre formació cristiana per part de mossèn Mariano, que juntament a mn. Juan Villegas, varen fer una funció pastoral exemplar a uns confrares que volien conèixer més de la vida i Passió de Nostre Senyor Jesucrist i volien ser més partícips de l'Església.


Avui és un dia de dol per a  la Comissió de Setmana Santa, però ens omple d'orgull haver pogut comptar amb el suport pastoral i l'amistat d'un bon home fill de Déu. 

Descansi per sempre, descansi en pau i així Déu ho vulgui. 

25.12.12

De retorn a les famíliesUna reflexió crítica sobre la solidaritat, l'atenció i la cura.

L’any 2002 s’establia una nova espècie homínida gràcies a les troballes arqueològiques a la vil·la medieval caucàsica Dmanisi. Aquesta va ser denominada homo georgicus.
Aquesta troballa posava de manifest que l’entrada dels primers espècimens humans a Europa es remuntava a 1,8 milions anys, indicant  que els primers pobladors i poblares eren més antics del que les dades del moment indicaven. La sortida d’Àfrica havia esta abans.
Reconstrucció Homo Georgicus
Però la troballa d’una mandíbula desdentada d’un dels homo georgicus  mostrava que era un exemplar vell que havia perdut les dents anys abans de morir i que desvelava que devia estar alimentat pels membres de la seva unitat durant un període llarg, ja que ni podria participar de la caça ni de la ingesta d’aquesta.
Aquesta revelació antropològica  indicava que calia incorporar a les definicions dels homínids comportaments socials i altres elements més enllà que etiquetar-los per emprar o no determinats estris. Així doncs, aquests homos ja mostraven un comportament gregari per altra banda solidari amb els membres d’aquest grup que envellien o que estaven esguerrats.  I la datació científica de diversos ossos va ser cap al voltant de més de 1,7 milions d’anys.
Mes propers en el temps són els nombrosos casos de neandertals europeus que presentaven entre les seves moltes qualitats la preocupació i cura de tots els seus membres. Conegut és el cas del vell amb una severa paràlisi i artritis de La-Chappelle-aux-Saints que va rebre atenció, companyia i ajuts en el desplaçament  fins a la seva mort.
Reconstrucció d'una família neandertal.
La cooperació i l’ajut mutu en aquest sentit apareix en espècies anteriors a l’actual homo sapiens, vulgarment denominat home,  i deixa clar la preocupació que ja hi havia per l’atenció i manteniment per als membres del grup.
Aquesta evidència científica aporta més coneixement sobre la història humana, però al mateix temps ens aporta diverses reflexions sobre temes de rabiosa actualitat.
No fa moltes dècades es va desenvolupar a Europa diversos règims de provisió global del benestar per als ciutadans dels diferents estats-nació. Els coneguts com Estats de Benestar oferien una protecció davant determinades incerteses que provoca l’economia de mercat d’un sistema econòmic que no compta més de tres centúries, així com oferir determinats serveis i prestacions. No tots els règims europeus van ésser iguals. Els llatins mediterranis, com és el cas de l’Espanyol, es van desenvolupar tard i quan la resta ja entraven en crisi. Es van preocupar poc o molt poc per a desenvolupar serveis que ja oferien les famílies. I dins les famílies, les dones. D’exemples n’hi ha  molts i diversos.
A partir del 2006 moltes famílies i persones varen veure com el seu Estat Nació es preocupava de la situació d’aquells ciutadans i ciutadanes que necessitaven una atenció especial o calia fomentar la seva autonomia personal.  Tot una revolució en aquest àmbit i una bombolla d’oxigen a les molt sacsejades famílies que ni tenien grans coneixements, recursos ni eines de com atendre als seus familiars amb necessitats especials. Com a societat d’economia de mercat, aquells que disposaven de recursos econòmics mercantilitzaven una atenció o prestació, però no era el cas de la majoria.  Una atenció que fins ara era privada al sinus familiar, passava a ser una preocupació de tota una societat.
Passat els anys aquella  gran intenció que fins i tot podria haver-se emmirallat amb règims de tipus socialdemòcrata - almenys sobre el paper-, no s’ha desenvolupat  en la seva totalitat. Més aviat ha estat alterada o afectada per una característica dels règims llatins mediterranis  que és destinar-hi pocs recursos públics en comparació a la resta de la UE; aquells recursos generats i aportats per la societat, per la comunitat, pel grup.
Manifestació contrra les retallades 24 octubre 2012.
Igual que altres àmbits de la promoció del benestar global i l’atenció, la situació de crisi econòmica recent  ha provocat que les prioritats canviïn:  les polítiques de reducció del dèficit han afectat radicalment el poc que s’havia avançat. Coneguts són els casos de la minorització de recursos públics destinats en el pressupost general de l’estat per aquest any, o el fet que els cuidadors i cuidadores no professionals ara vegin alterada la seva situació, o la quantitat de centres d’atenció que tenen demores considerables en els pagaments, l’aprimament de la cartera de serveis... el que popular i políticament s’ha denominat una retallada en la dependència en tota regla.
Pot indicar això que l’espècie humana, aquella que en essència mostrava una conducta solidària, cooperant i d’atenció ara la canvia i es despreocupa dels seus congèneres?
Pot associar-se que aquest invent humà i més recent en el temps  que és el sistema econòmic de capitalisme avançat i que s’està regint per les tesis ideològiques i no neutres del neoliberalisme fomenta l’individualisme  i la igualtat d’oportunitats de manera manifesta, però latentment és dèspota i supí fins aquest extrem? Mercat! Però, només poden anar a cercar al mercat els serveis que necessiten aquells que poden pagar per aquests? Sembla ser aquesta és una tendència.
Sigui el sigui, el que és evident que altracop l’atenció dels que requereixen un suport o atenció especial comença a retornar a les famílies. 

publicat a capgros.com

22.7.12

Espai familiar de Santes


El familiar woodstock festival 

Si s’hagués de fer alguna classificació entre els diferents tipus d’esdeveniments i actes de les Santes de Mataró, segurament en sortiria més d’una. Existeix una des de fa temps que es agrupar-ho tot en temps horari, les Santes de dia i les de nit, que estructura més que el tipus d’acte al tipus de públic al qual va adreçat. Lògica que no sempre és així, però sembla ésser que el dia és de les famílies, els infants, les comparses, els representants institucionals... i la nit és més per al jovent, els santeros incombustibles i tot aquell que no pot o no vol dormir.
Ja siguin actes de dia o de nit, incorporar-ne un de nou, canviar-ne el format o el títol, a nivell previ ja suposa el debat mediàtic i ganes de polemitzar que caracteritza també als que tan agrada les Santes: la cosa s’ho val tothom justifica. En aquesta edició la programació de les Santes, ja sigui per un canvi de format d’algun esdeveniment o per la situació de davallada de recursos, posa el caldo de cultiu.

Un d’aquests de nous i de dia, són els que es faran en l’anomenat espai familiar al Nou Parc Central. A més de ser nou, va dirigit a un públic exigent, possiblement un dels més exigents amb la rauxa i les ganes de diversió: els més menuts i menudes i les seves famílies. Això si, també són un dels públics més agraïts, fidels i omnipresents amb carrets, samarretes i cridòria.
L’any passat va haver-hi un petit tasteig amb el tria la festa; però en aquesta edició s’ha convertit en una mena de woodstock familiar en el pulmó verd de la ciutat.
Un parell de tallers de pintures de cares, pentinats i dibuixos de Santes, amb una animació infantil de ball ha estat suficient per a crear un espai de diversió, joc i de relació de pares i mares. L’escenari es presta; però si a més és dinamitzat per la gent de l’aula de teatre i amb la implicació dels més menuts tot està servit.
Ha passat un dia i sembla ésser que aquest espai familiar hagi de ser ja present al programa de les Santes 2013. Aquesta és l’exigència després de sentir a més d’un expressar: -demà hi tornem!
13.2.12

El presentisme laboral: una pràctica creixent i amenaçant

Imatge: mundofranquicias.com
És més que evident que la darrera crisi del capitalisme avançat a occident ha tingut conseqüències en l'empitjorament tant de les condicions d'ocupació com en les condicions de treball. Les dades que ofereixen les enquestes de condició de vida de la UE, així com la que es publicarà en breu a nivell espanyol amb dades del 2011, posen de relleu aquesta afirmació i on ha incrementat la precarietat laboral – en la globalitat que simbolitza aquest concepte- que se sumen a les dramàtiques dades d'atur, destrucció de treball i un canvi important de les condicions laborals inclòs a l'àmbit de la funció pública.
 
imatge: Prodepempresas.cl
En aquest escenari dos fenòmens posen de relleu també un canvi important: per un costat la contracció temporal s'ha reduït en relació a la UE, però que s'explica per la destrucció d'aquests llocs de treball més conjunturals des del 2008; i per altra banda que des del 2009 s'ha reduït l'absentisme laboral de forma accentuada també ( del 3 al 2,1%).

Un dels símptomes d'aquesta situació és l'anomenat presentisme laboral; on la inseguretat, la por a perdre la feina, la percepció que no es valori la feina que hom aporta o que sigui considera com prescindible... fa que els assalariats/des no s'arrisquin a agafar una baixa laboral o inclús de gaudir els dies personals o de permisos contemplats als convenis col·lectius. Aquest situació va més enllà perquè fins i tot ha fet aparèixer pràctiques com quedar-se més hores a la feina, estar disponible, assumir més responsabilitats... però també un increment de la desmotivació, la baixa autoestima en determinats sectors i empreses. També s'ha observat com treballadors/res que no estan en condicions saludables per a treballar van a la feina amb el que això comporta per a la persona i sobretot per al mateix procés productiu o de prestació del servei. Presentisme doncs, no vol dir major productivitat ni millor qualitat del producte o servei, ni per ende una millora de les condicions de treball. Aquest fenomen s'està començant a observar de forma considerable en les petites i molt petites empreses, i darrerament també en la funció pública, sobretot en l'àmbit local i en determinats serveis on hi ha una major presència de treball temporal.

La crisi comporta també doncs, un procés de canvi – o adaptació- en les relacions laborals informals que tot i no estar normativitzades mostra que no són saludables ni pel benestar, ni per la qualitat de vida, ni per la mateixa organització empresarial. 

Publicat a capgros.com darrera la façana.

28.8.11

Festes de Cirera 2011.

El Guardavinyes
Ja s'acaba l'estiu, comencen les festes de Cirera: un barri acollidor, de població immigrada dels anys 60, de gent treballadora que s'entrega de ple i amb alegria a les seves Festes, i sobretot a donar una imatge alegre del barri.
En aquesta ocasió us oferim algunes imatges de la Gegantada del proppassat dissabte, on van participar la Família Robafaves, els capgrossos de la ciutat, molts gegants convidats i com no, en Guardavinyes; el gegant que recorda la figura d'un dels vigilants de les vinyes dels anys 50 i 60 que omplien tots els turons de Cirera.  

La família Robafaves
En Maneló i al fons en Guardavinyes.
La iaia de l'Escola Bressol la Riereta de Cirera.

Un nen contemplant la colla del Guardavinyes.

El Drac Alegre, de Vista Alegre, un dels molts convidats.

El Cirerer de l'Escola Pública Cirera. (Antiga Jaume Recoder)


La colla del Guardavinyes carretera de Cirera amunt.

Capgrossos ei els gegants de la Ciutat per la Carretera de Cirera